Sweden

Information för patienter och vårdgivare

Informationen på denna sida lämnas i allmänna syften och skall stödja en korrekt och säker användning av Farydak® (panobinostat). Den är avsedd att säkerställa att patienter och vårdgivare är medvetna om och beaktar kraven för användningen av Farydak®.

Den produktrelaterade information som finns här omfattas av godkännande genom lokala myndigheter.

1. Bipacksedel: information till vuxen patient

2. Sammanfattning av produktegenskaper

3. Vägledning till säker användning – patienter

Rapportering av misstänkta biverkningar

Om biverkningar konstateras skall läkare eller sjukvård kontaktas. Detta gäller även för biverkningar som inte nämns i denna vägledning. Vid rapportering av biverkningar måste produktnamnet och batchnumret anges.

Biverkningar kan även rapporteras direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att säkerställa att mer information blir tillgänglig avseende säkerheten hos denna medicinprodukt.

Alternativt kan du rapportera biverkningar via e-post till: pv@pharmaand.com

Databehandling äger rum enligt de juridiska kraven. Ytterligare information återfinns här https://www.pharmaand.com/privacy-policy/